صفحه نخست
صفحه 1 از 2 » > 1 2 < «
ترتیب    تعداد نمایش
W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای
Code: kx-pr W120 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1391]
مقایسه


H263 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی سه گوشی بلوتوث
Code: kx-tg H263 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[586]
مقایسه
H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت
Code: kx-tg H262 PANASONIC
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1114]
مقایسه


F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
Code: kx-tg F382 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1068]
مقایسه
F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
Code: kx-tg F380 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[2056]
مقایسه


E272 پاناسونیک تلفن دوگوشی بلوتوث بدون برق هدست
Code: kx-tg E272 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1211]
مقایسه


E263 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق
Code: kx-tg E263 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[934]
مقایسه


E262 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق
Code: kx-tg E262 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1391]
مقایسه


DL500a تلفن رومیزی دیجیتال با قابلیت ست شدن با بیسیم
Code: 500
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[9.8]

وضعیت:


تعداد بازدید
[6302]
مقایسه
D262 پاناسونیک بیسیم منشی دوگوشی بلوتوث موزیک پلیر
Code: kx-pr D262 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1443]
مقایسه


صفحه 1 از 2 » > 1 2 < «
ترتیب    تعداد نمایش
 1. F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  نا موجود

 2. F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  قیمت: 3,350,000 ریال

 3. D262 پاناسونیک بیسیم منشی دوگوشی بلوتوث موزیک پلیر D262 پاناسونیک بیسیم منشی دوگوشی بلوتوث موزیک پلیر
 4. W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای
 5. 9542 پاناسونیک دوخط منشی بلوتوث بدون برق هدست 9542 پاناسونیک دوخط منشی بلوتوث بدون برق هدست
  نا موجود

 1. 9541 پاناسونیک دوخط منشی بلوتوث بدون برق هدست 9541 پاناسونیک دوخط منشی بلوتوث بدون برق هدست
  قیمت: 8,100,000 ریال

 2. E272 پاناسونیک تلفن دوگوشی بلوتوث بدون برق هدست E272 پاناسونیک تلفن دوگوشی بلوتوث بدون برق هدست
 3. E263 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق E263 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق
 4. E262 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق E262 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق
  قیمت: 4,850,000 ریال

 5. H263 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی سه گوشی بلوتوث H263 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی سه گوشی بلوتوث
  نا موجود

 1. H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت
  قیمت: 3,350,000 ریال

 2. 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست
  قیمت: 3,050,000 ریال

 3. 7741 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی بلوتوث هدست 7741 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی بلوتوث هدست
  نا موجود

 4. 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست
  قیمت: 4,000,000 ریال

 5. 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

RSS محصولات ادامه لیست
 1. DL500a تلفن رومیزی دیجیتال با قابلیت ست شدن با بیسیم DL500a تلفن رومیزی دیجیتال با قابلیت ست شدن با بیسیم
  نا موجود

 2. 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 3. 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند
  نا موجود

 4. 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی
  نا موجود

 5. 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 1. 7643 پاناسونیک تلفن منشی سه گوشی بلوتوث بدون برق 7643 پاناسونیک تلفن منشی سه گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 2. 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست
  قیمت: 4,000,000 ریال

 3. 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست
  قیمت: 3,050,000 ریال

 4. F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F380 پاناسونیک رومیزی و 1بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  قیمت: 3,350,000 ریال

 5. 7741 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی بلوتوث هدست 7741 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی بلوتوث هدست
  نا موجود

 1. D262 پاناسونیک بیسیم منشی دوگوشی بلوتوث موزیک پلیر D262 پاناسونیک بیسیم منشی دوگوشی بلوتوث موزیک پلیر
 2. W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای
 3. E262 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق E262 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق
  قیمت: 4,850,000 ریال

 4. E272 پاناسونیک تلفن دوگوشی بلوتوث بدون برق هدست E272 پاناسونیک تلفن دوگوشی بلوتوث بدون برق هدست
 5. H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت
  قیمت: 3,350,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
 1. 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق 7642 پاناسونیک تلفن منشی دو گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 2. 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست 7872 پاناسونیک تلفن منشی بلوتوث بدون برق هدست
  قیمت: 4,000,000 ریال

 3. F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6 F382 پاناسونیک رومیزی و 2 بیسیم هدست بلوتوث منشی گویا دکت6
  نا موجود

 4. DL500a تلفن رومیزی دیجیتال با قابلیت ست شدن با بیسیم DL500a تلفن رومیزی دیجیتال با قابلیت ست شدن با بیسیم
  نا موجود

 5. 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست 7742 پاناسونیک تلفن بیسیم دوگوشی منشی بلوتوث هدست
  قیمت: 3,050,000 ریال

 1. 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی 6582 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی بلوتوث هدست دوگوشی
  نا موجود

 2. 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند
  نا موجود

 3. H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت H262 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی دو گوشی بلوتوث دکت
  قیمت: 3,350,000 ریال

 4. W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای W120 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی وای فای
 5. 7643 پاناسونیک تلفن منشی سه گوشی بلوتوث بدون برق 7643 پاناسونیک تلفن منشی سه گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 1. 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق 7644 پاناسونیک تلفن منشی چهار گوشی بلوتوث بدون برق
  نا موجود

 2. 7741 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی بلوتوث هدست 7741 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی منشی بلوتوث هدست
  نا موجود

 3. H263 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی سه گوشی بلوتوث H263 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی سه گوشی بلوتوث
  نا موجود

 4. E262 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق E262 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق
  قیمت: 4,850,000 ریال

 5. E263 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق E263 پاناسونیک بیسیم بلوتوث منشی هدست بدون برق
RSS محصولات ادامه لیست
لطفاً توجه داشته باشید

 

   * کلیه محصولات موجود در سایت تلفن شاپ اصلی می باشد و در صورتی که کالایی به صورت استوک و یا غیر اورجینال باشد حتما در توضیحات و مشخصات کالا، قید شده است.

 

  * قیمت و موجودی کالا عموماً به روز است ، از طرفی در صورت وجود هر گونه تغییر در قیمت و موجودی کالا بعد از ثبت سفارش شما ، در اسرع وقت (در همان روز ، در ساعات کاری فروشگاه) با شما تماس گرفته شده و هماهنگی لازم در مورد قیمت و موجودی کالا به عمل خواهد آمد.

 

  * همکاران جهت خرید عمده می توانند پس از ثبت نام کامل و تکمیل اطلاعات پروفایل و آدرس درخواست خود را برای ورود به پنل همکاران تلفنی و یا از طریق فرم تماس با ما اعلام کنند.

 

  * گارانتی اصلی محصولات مخابراتی {پاناسونیک "کامتل"} و {زیمنس (گیگاست) "نگین تک پرشیا NTP " } می باشد و سایر گارانتی ها با انواع عناوین مختلف فاقد هرگونه اعتبار می باشد اما با توجه به درخواست مشتریان تلفنها با گارانتی متفرقه نیز ارائه می شود.گارانتی کامتل مدتها است بجز چند مدل محدود و در زمانهای محدود وارد ایران نمی شود.

 

  * با توجه به اینکه محصولات زیمنس ارائه شده توسط نگین تک پرشیا با گارانتی اصلی آن شرکت عرضه می گردد، سفارشات محصولات زیمنس تنها بعد از واریز وجه و روز پس از واریز (واریز تا قبل از ساعت 3 ) ارسال می گردند.

 

  * کارت طلایی تلفن شاپ تنها کارت دارای مجوز در زمینه محصولات مخابراتی از اتحادیه جهت ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان می باشد.

 

  * در تلفن شاپ هیچ گونه مالیات و یا وجه مازاد ، علاوه بر قیمت سفارش دریافت نمی گردد.

 

  * در تلفن شاپ نقد و بررسی اغلب محصولات درج شده تا با مطالعه آنها خریدی بهتر داشته باشید.

 

  * محتوای سایت دعوت به ارائه پیشنهاد است.

 

* از آنجا که ویژگی منوی فارسی ، برنامه ای است که با توجه به سری واردات کالا  ممکن است ، در تلفن های دارای این قابلیت ، وجود نداشته باشد ، در هنگام ثبت سفارش تاکید خود را بر وجود منوی فارسی (در صورت تمایل به داشتن این ویژگی) بیان بفرمایید تا هماهنگی لازم صورت بگیرد. (گاهی اوقات اندک تفاوت قیمت در صورت وجود این ویژگی وجود خواهد داشت).

 

  * شما می توانید با ثبت نظرات خود در سایت (که با نام شما درج خواهد شد) در مورد کالاها و یا سایت تلفن شاپ، یاری گر ما در ارائه خدمات بهتر و سایر هموطنان در انتخابی مناسب ، باشید.

نماد اعتماد

 
پروانه کسب تلفن شاپ

کانال رسمی تلفن شاپ

logo-samandehi

ورود همکار

همکارن محترم

لطفا جهت ثبت سفارش خرید و مشاهده قیمت همکاری از این پس از همین وبسایت استفاده کنید.

 

 

خرید عمده وورود همکار.

 

 

 لطفا پس از ثبت نام در سایت و تکمیل پروفایل خود ، درخواست خود را مبنی بر درخواست ورود به پنل همکاران از صفحه "تماس با ما "ارسال کنید تا در همان روز ، در صورت تکمیل بودن اطلاعات ، اکانت شما فعال شود.

موفق باشید

 

 

سبد خرید شما
تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
دسته بندی محصولات
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
آمار
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP