صفحه نخست
صفحه 1 از 2 » > 1 2 < «
ترتیب    تعداد نمایش
H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت
Code: kx-tg H220 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1093]
مقایسه


E222 پاناسونیک بیسیم منشی بدون برق هدست صفربند
Code: kx-tg E222 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1178]
مقایسه


8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند
Code: kx-tg 8611 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[9]

وضعیت:


تعداد بازدید
[6688]
مقایسه
8521 پاناسونیک تلفن منشی صفربند هدست ضبط مکالمه
Code: kx-tg 8521 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[7]

وضعیت:


تعداد بازدید
[4981]
مقایسه


8421 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست صفربند
Code: kx-tg 8421 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[5]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1775]
مقایسه
8411 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست صفربندمالزی
Code: kx-tg 8411 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[5]

وضعیت:


تعداد بازدید
[1877]
مقایسه
8162 پاناسونیک تلفن منشی صفربند بدون برق هدست خور
Code: kx-tg 8162 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[885]
مقایسه


8061 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی صفربند هدست خور
Code: kx-tg 8061 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[576]
مقایسه


7863 پاناسونیک تلفن سه گوشی پیامک منشی صفربند
Code: kx-tg 7863 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[671]
مقایسه


7851 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی پیامک صفربند
Code: kx-tg 7851 panasonic
امتیاز کاربران
کیفیت محصول
[0]

وضعیت:


تعداد بازدید
[700]
مقایسه


صفحه 1 از 2 » > 1 2 < «
ترتیب    تعداد نمایش
 1. H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت
 2. 7863 پاناسونیک تلفن سه گوشی پیامک منشی صفربند 7863 پاناسونیک تلفن سه گوشی پیامک منشی صفربند
  قیمت: 2,850,000 ریال

 3. 7851 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی پیامک صفربند 7851 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی پیامک صفربند
 4. E222 پاناسونیک بیسیم منشی بدون برق هدست صفربند E222 پاناسونیک بیسیم منشی بدون برق هدست صفربند
 5. 6881 پاناسونیک جستجوگرکلید صفربند دکت بدون برق 6881 پاناسونیک جستجوگرکلید صفربند دکت بدون برق
  نا موجود

 1. 6711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق پیامک 6711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق پیامک
  قیمت: 1,250,000 ریال

 2. 8061 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی صفربند هدست خور 8061 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی صفربند هدست خور
  قیمت: 2,000,000 ریال

 3. 8162 پاناسونیک تلفن منشی صفربند بدون برق هدست خور 8162 پاناسونیک تلفن منشی صفربند بدون برق هدست خور
  قیمت: 2,750,000 ریال

 4. 6622 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی صفربند منشی دکت 6622 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی صفربند منشی دکت
  قیمت: 1,900,000 ریال

 5. 6891 پاناسونیک منشی صفربند جستجوگر دکت بدون برق 6891 پاناسونیک منشی صفربند جستجوگر دکت بدون برق
  نا موجود

 1. 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق
  قیمت: 2,100,000 ریال

 2. 6811 پاناسونیک بیسیم تک گوشی صفربند دکت بدون برق 6811 پاناسونیک بیسیم تک گوشی صفربند دکت بدون برق
  قیمت: 1,550,000 ریال

 3. 6612 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده دو گوشی دکت بلندگو 6612 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده دو گوشی دکت بلندگو
  نا موجود

 4. 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند
  نا موجود

 5. 8411 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست صفربندمالزی 8411 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست صفربندمالزی
  نا موجود

RSS محصولات ادامه لیست
 1. 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند
  نا موجود

 2. 6611 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده تک گوشی دکت بلندگو 6611 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده تک گوشی دکت بلندگو
  قیمت: 1,100,000 ریال

 3. 6612 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده دو گوشی دکت بلندگو 6612 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده دو گوشی دکت بلندگو
  نا موجود

 4. 8521 پاناسونیک تلفن منشی صفربند هدست ضبط مکالمه 8521 پاناسونیک تلفن منشی صفربند هدست ضبط مکالمه
  قیمت: 2,600,000 ریال

 5. 8411 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست صفربندمالزی 8411 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست صفربندمالزی
  نا موجود

 1. 8421 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست صفربند 8421 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست صفربند
  نا موجود

 2. 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق
  قیمت: 2,100,000 ریال

 3. 6811 پاناسونیک بیسیم تک گوشی صفربند دکت بدون برق 6811 پاناسونیک بیسیم تک گوشی صفربند دکت بدون برق
  قیمت: 1,550,000 ریال

 4. 6891 پاناسونیک منشی صفربند جستجوگر دکت بدون برق 6891 پاناسونیک منشی صفربند جستجوگر دکت بدون برق
  نا موجود

 5. E222 پاناسونیک بیسیم منشی بدون برق هدست صفربند E222 پاناسونیک بیسیم منشی بدون برق هدست صفربند
 1. H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت
 2. 6881 پاناسونیک جستجوگرکلید صفربند دکت بدون برق 6881 پاناسونیک جستجوگرکلید صفربند دکت بدون برق
  نا موجود

 3. 8162 پاناسونیک تلفن منشی صفربند بدون برق هدست خور 8162 پاناسونیک تلفن منشی صفربند بدون برق هدست خور
  قیمت: 2,750,000 ریال

 4. 6711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق پیامک 6711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق پیامک
  قیمت: 1,250,000 ریال

 5. 7851 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی پیامک صفربند 7851 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی پیامک صفربند
RSS محصولات ادامه لیست
 1. 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق 6821 پاناسونیک بیسیم منشی تک گوشی صفربند بدون برق
  قیمت: 2,100,000 ریال

 2. 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند 8611 پاناسونیک تلفن بیسیم بلوتوث رادیوسل صفربند
  نا موجود

 3. 6611 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده تک گوشی دکت بلندگو 6611 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده تک گوشی دکت بلندگو
  قیمت: 1,100,000 ریال

 4. 6811 پاناسونیک بیسیم تک گوشی صفربند دکت بدون برق 6811 پاناسونیک بیسیم تک گوشی صفربند دکت بدون برق
  قیمت: 1,550,000 ریال

 5. 6881 پاناسونیک جستجوگرکلید صفربند دکت بدون برق 6881 پاناسونیک جستجوگرکلید صفربند دکت بدون برق
  نا موجود

 1. H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت H220 پاناسونیک تلفن تک گوشی منشی صفربند دکت
 2. 6612 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده دو گوشی دکت بلندگو 6612 پاناسونیک تلفن بیسیم ساده دو گوشی دکت بلندگو
  نا موجود

 3. 8521 پاناسونیک تلفن منشی صفربند هدست ضبط مکالمه 8521 پاناسونیک تلفن منشی صفربند هدست ضبط مکالمه
  قیمت: 2,600,000 ریال

 4. 8421 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست صفربند 8421 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی تک گوشی هدست صفربند
  نا موجود

 5. 8411 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست صفربندمالزی 8411 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی هدست صفربندمالزی
  نا موجود

 1. 6891 پاناسونیک منشی صفربند جستجوگر دکت بدون برق 6891 پاناسونیک منشی صفربند جستجوگر دکت بدون برق
  نا موجود

 2. 6622 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی صفربند منشی دکت 6622 پاناسونیک تلفن بیسیم دو گوشی صفربند منشی دکت
  قیمت: 1,900,000 ریال

 3. 8162 پاناسونیک تلفن منشی صفربند بدون برق هدست خور 8162 پاناسونیک تلفن منشی صفربند بدون برق هدست خور
  قیمت: 2,750,000 ریال

 4. 8061 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی صفربند هدست خور 8061 پاناسونیک تلفن بیسیم منشی صفربند هدست خور
  قیمت: 2,000,000 ریال

 5. 6711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق پیامک 6711 پاناسونیک تلفن بیسیم تک گوشی بدون برق پیامک
  قیمت: 1,250,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
لطفاً توجه داشته باشید

 

   * کلیه محصولات موجود در سایت تلفن شاپ اصلی می باشد و در صورتی که کالایی به صورت استوک و یا غیر اورجینال باشد حتما در توضیحات و مشخصات کالا، قید شده است.

 

  * قیمت و موجودی کالا عموماً به روز است ، از طرفی در صورت وجود هر گونه تغییر در قیمت و موجودی کالا بعد از ثبت سفارش شما ، در اسرع وقت (در همان روز ، در ساعات کاری فروشگاه) با شما تماس گرفته شده و هماهنگی لازم در مورد قیمت و موجودی کالا به عمل خواهد آمد.

 

  * همکاران جهت خرید عمده می توانند پس از ثبت نام کامل و تکمیل اطلاعات پروفایل و آدرس درخواست خود را برای ورود به پنل همکاران تلفنی و یا از طریق فرم تماس با ما اعلام کنند.

 

  * گارانتی اصلی محصولات مخابراتی {پاناسونیک "کامتل"} و {زیمنس (گیگاست) "نگین تک پرشیا NTP " } می باشد و سایر گارانتی ها با انواع عناوین مختلف فاقد هرگونه اعتبار می باشد اما با توجه به درخواست مشتریان تلفنها با گارانتی متفرقه نیز ارائه می شود.گارانتی کامتل مدتها است بجز چند مدل محدود و در زمانهای محدود وارد ایران نمی شود.

 

  * با توجه به اینکه محصولات زیمنس ارائه شده توسط نگین تک پرشیا با گارانتی اصلی آن شرکت عرضه می گردد، سفارشات محصولات زیمنس تنها بعد از واریز وجه و روز پس از واریز (واریز تا قبل از ساعت 3 ) ارسال می گردند.

 

  * کارت طلایی تلفن شاپ تنها کارت دارای مجوز در زمینه محصولات مخابراتی از اتحادیه جهت ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان می باشد.

 

  * در تلفن شاپ هیچ گونه مالیات و یا وجه مازاد ، علاوه بر قیمت سفارش دریافت نمی گردد.

 

  * در تلفن شاپ نقد و بررسی اغلب محصولات درج شده تا با مطالعه آنها خریدی بهتر داشته باشید.

 

  * محتوای سایت دعوت به ارائه پیشنهاد است.

 

* از آنجا که ویژگی منوی فارسی ، برنامه ای است که با توجه به سری واردات کالا  ممکن است ، در تلفن های دارای این قابلیت ، وجود نداشته باشد ، در هنگام ثبت سفارش تاکید خود را بر وجود منوی فارسی (در صورت تمایل به داشتن این ویژگی) بیان بفرمایید تا هماهنگی لازم صورت بگیرد. (گاهی اوقات اندک تفاوت قیمت در صورت وجود این ویژگی وجود خواهد داشت).

 

  * شما می توانید با ثبت نظرات خود در سایت (که با نام شما درج خواهد شد) در مورد کالاها و یا سایت تلفن شاپ، یاری گر ما در ارائه خدمات بهتر و سایر هموطنان در انتخابی مناسب ، باشید.

نماد اعتماد

 
پروانه کسب تلفن شاپ

کانال رسمی تلفن شاپ

logo-samandehi

ورود همکار

همکارن محترم

لطفا جهت ثبت سفارش خرید و مشاهده قیمت همکاری از این پس از همین وبسایت استفاده کنید.

 

 

خرید عمده وورود همکار.

 

 

 لطفا پس از ثبت نام در سایت و تکمیل پروفایل خود ، درخواست خود را مبنی بر درخواست ورود به پنل همکاران از صفحه "تماس با ما "ارسال کنید تا در همان روز ، در صورت تکمیل بودن اطلاعات ، اکانت شما فعال شود.

موفق باشید

 

 

سبد خرید شما
تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
دسته بندی محصولات
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
آمار
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP